2018-2019 YILI İLKOKUL-ORTAOKUL 45 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ
AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 YILI İLKOKUL-ORTAOKUL 45 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/341645
1-İdarenin
a) Adresi
:
Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
b) Telefon ve faks numarası
:
3822136840 - 3822136814
c) Elektronik Posta Adresi
:
aksaraymem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2018-2019- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL-ORTAOKUL 45 GÜZERGAHTA 45 ARAÇLA 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Aksaray Valiliği Toplantı Salonu
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 17.09.2018, işin bitiş tarihi 14.06.2019

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
02.08.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Araç Ruhsatı
2- Sürücü Belgesi (Ehliyet)
3-Araç Sigorta Poliçesi
4- Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC)
5-Halk Eğitim Merkezinden Sertifika

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü personel ve öğrenci taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Kat :4 AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 
 
 
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLANAN İLKOKUL-ORTAOKULU  YERLEŞİM YERİ GÜZERGAH VE  MESAFE BELİRLEME TUTANAĞI
SIRA NO TAŞIMA MERKEZİ  OKULUN ADI SIRA NO ÖĞRENCİSİ TAŞINAN
YERLEŞİM YERİ ADI
ÖĞRENCİ SAYISI ARAÇ KOLTUK SAYISI MESAFE (KM) 
1 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 1 Bostanlık-Aşağı-Yukarı Cerit 18 18+1 24
2 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 2 Aşağı-Yukarı Sapmaz-1. Hat 20 20+1 5
3 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 3 Aşağı-Yukarı Sapmaz-2. Hat 20 20+1 5
4 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 4 Aşağı-Yukarı Sapmaz-3. Hat 21 21+1 5
5 Akçakent İskanevleri İlkokul 5 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 18 18+1 6
6 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 6 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 20 20+1 6
7 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 7 Akçakent Hürriyet-1 17 17+1 10
8 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 8 Akçakent Hürriyet-2 17 17+1 10
9 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu 9 Babakonağı-Karakova-Bayındır 19 19+1 14
10 Alayhan Şehit Yıldırım Aras Ortaokulu 10 Babakonağı-Karakova 14 14+1 10
11 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 11 İğdeli-Karapınar-Çokyatan-Asma 9 14+1 15
12 Altınkaya  İlkokulu/Ortaokulu 12 Halvay-K.Güve 21 21+1 14
13 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 13 Hacıisa-B.Güve 13 14+1 15
14 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 14 Ömersala-Tepeköy-Peçenek-Porsuk 13 14+1 18
15 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 15 Edek Yaylası-Bektaş Deresi 7 14+1 8
16 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 16 Fatmauşağı 25 25+1 6
17 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 17 Salmanlı 14 14+1 9
18 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 18 Koyak-Karaçayır 17 17+1 13
19 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 19 Ekecik Gödeler-Cankıllı-1 21 21+1 6
20 Çekiçler İlkokulu/Ortaokulu 20 Ekecik Gödeler-Cankıllı-2 20 20+1 6
21 Çekiçler Ortaokulu 21 Taptuk Emre 12 14+1 10
22 Helvadere Atatürk Ortaokulu 22 Afetevleri-1 16 16+1 4
23 Helvadere Atatürk Ortaokulu 23 Afetevleri-2 15 15+1 4
24 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 24 Hüyük-Porsuk 9 14+1 7
25 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 25 B.Argaç-Aziz-Kara Tahir-Kemal-Recep Balkır 9 14+1 10
26 Kalebalta Ortaokulu 26 Sarıağıl  20 20+1 3
27 Kalebalta Ortaokulu 27 Küçükpörnekler 13 14+1 4
28 Karataş Ortaokulu 28 Bağlı-3 14 14+1 3
29 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 29 Nurgöz Yaylası-1 21 21+1 5
30 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 30 Nurgöz Yaylası-2 21 21+1 5
31 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 31 Boyalı-2 20 20+1 8
32 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 32 Macarlı-Çolaknebi 18 18+1 8
33 Nurgöz İlkokulu/Ortaokulu 33 Çolaknebi 15 15+1 8
34 Oğuzata İlkokulu 34 Yukarı Dikmen (İlkokul) 24 24+1 5
35 Oğuzata Ortaokulu 35 Yukarı Dikmen (Ortaokul) 21 21+1 5
36 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 36 Susadı 23 23+1 3
37 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 37 Karakuyu 14 14+1 5
38 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 38 Çimeliyeniköy-1 17 17+1 5
39 Yalnızceviz Ortaokulu 39 Göksugüzel-1 18 18+1 4
40 Yalnızceviz Ortaokulu 40 Göksugüzel-2 18 18+1 4
41 Yalnızceviz Ortaokulu 41 Gökçe-2 19 19+1 11
42 Yalnızceviz Ortaokulu 42 Bebek-1 21 21+1 10
43 Yalnızceviz Ortaokulu 43 Bebek-2 21 21+1 10
44 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 44 Akhan-1 15 15+1 6
45 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 45 Akhan-2 16 16+1 6