AKSARAY VALİLİĞİ
2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
GENEL SINAV İLANI
 
 
 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Şube Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker, Kütüphaneci, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve gıda bölümlerinden) unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Sınavın yazılı aşaması Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 21/04/2018 tarihinde saat:10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
Valiliğimizce ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları, yedek sayıları, ders konu başlıkları ve başvuru kılavuzu ile merkez ve taşra teşkilatına ait sınav modülü hakkında yardım dökümanı ilan metni ekinde yer almaktadır.
Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Bakanlığımız https://www.e-icisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş yaparak ekrana gelecek standart ana sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan “GYUD Sınav Başvuru” linki aracılığıyla, 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna ulaşarak, elektronik ortamda doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.
Adaylar sınav modülü üzerinden sınav başvuru işlemini gerçekleştirirken, talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeleri GYUD Sınav modülünün ilgili bölümlerine tarayarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu nedenle talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeler (diploma transkript, sertifika vs.) aday tarafından, özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna onaylatılacaktır.(Birim sorumlusunun adı soyadı, unvanı, tarih, imza ve mühür)
2015 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaat etmek için daha önce istenilen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olan adaylar; söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunu sistem üzerinden kontrol edeceklerdir. Bir önceki sınav modülünde bulunan bilgi ve belgelerinde hata veya değişiklik olan adaylar, istenilen belgelerin güncel halini ilgili birim sorumlusuna onaylatıp sisteme yükleyeceklerdir
Üzerinde birim sorumlusunun onayı bulunmayan belgeleri tarayarak sisteme yükleyen adayların başvuruları, ilgili sınav kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar; 02 Şubat 2018 tarihinde saat 09:30’da başlayıp, 08 Şubat 2018 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir. Adaylar müracaat tarihleri arasında başvuru formunda değişiklik yapabileceklerdir. Yapılan değişiklik, “Bilgilerimi Güncelle” butonuna basılarak kaydedilecektir. Adaya ait sistem üzerinde kayıtlı en son sınav başvuru formunun çıktısı imzalanıp, 09-12 Şubat 2018 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karşılığı elden teslim edilecektir.
2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzunda yer alan birim sorumluları ve adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilgililer tarafından riayet edilecektir. Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu, merkez ve taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav modülünün kullanımı ile ilgili yardım dökümanları Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır.  Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce sınav sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmeler karşısında yayımlanmakta olan Yardım Dökümanları ve Kılavuz üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, adayların bilgisine sunulacaktır. Ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı olarak değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonuçlarına istinaden ilan edilen her unvan için yazılı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere (5) katı kadar aday Valiliğimizce ilan edilen unvanlar için, İl Sınav Kurullarınca, Bakanlıkça daha sonra belirlenerek duyurulacak tarihler arasında sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda; İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 16/A madde hükümleri uygulanır. Sözlü sınavda en az 70 puan almak şarttır.
Başarı puan sıralamasına ait listeler kesinleşme tarihi ile birlikte Bakanlığın ve/veya Valiliğimiz resmi internet adresinde duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; il sınav kurulunca adaylardan atamaya esas görev yeri tercih sıralaması alınacaktır. Her unvan için ayrı olmak kaydıyla başarı puanı belirlenecek ve tercih sıralamasına göre atamalar gerçekleştirilecektir.
İlgililere duyurulur.
 
 
 
 
AKSARAY VALİLİĞİ
 
 
 
 
 
EKLER:
  1. 1-2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Aksaray İlinde İlan edilen unvanlar, boş kadro sayıları, yedek belirlenen kadrolar ve yedek sayıları
  2. 2-2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ders Konu Başlıkları
  3. 3-2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu
  4. 4-Bakanlık Merkez Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü hakkında yardım dökümanı
  5. 5-Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü hakkında yardım dökümanı
  6. 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU FORMUNUN TESLİMİNE DAİR ÖNEMLİ DUYURU