Filiz HAMOĞLU
 
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;
 • İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak İl Envanterini hazırlamak,
 • İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,
 • Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek Valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,
 • İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 • Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında Valiye yardımcı olmak,
 • Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,
 • İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak,
 • İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,
 • İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,
 • Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,
 • İl Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezini düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak,
 • Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,
 • Kalkınma programları ve yıllık programlar ile ilgili olarak Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak,
 • Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
İLETİŞİM:
TEL : 0 (382) 212 45 77

E-posta : 68ilplanlama@icisleri.gov.tr
Adres: Aksaray Valiliği  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY