T.C.
 
                               AKSARAY VALİLİĞİ                                    
                                                                                                         İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 
 
 
 
2016
 
YILI
 
FAALİYET RAPORU
 

 
       
I. GENEL BİLGİLER
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunla kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • Kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek,
 • Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek,
 • Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak,
 • 3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek,
 • Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemekle, görevli ve yetkilidir.
  Kamu Görevlileri Etik Kurulu, yukarıda belirtilen yetkilerini; “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler” dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanabilmektedir.
 
 5176 sayılıKamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun” 7. maddesine istinaden hazırlanan “  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Sözkonusu yönetmeliğin 29. maddesi “ Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur..” hükmünü getirmiştir.
 
 
 
B. ETİK KOMİSYONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1)      Aksaray Valiliği Etik Komisyonu  
 
13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi  gereği; Valilik Makamından alınan 19.09.2005 tarih ve 273 sayılı Onay ile Vali Yardımcısı başkanlığında İl Müftüsü, İl Defterdarı ve İl Milli Eğitim Müdüründen oluşan Aksaray Valiliği Etik Komisyonu oluşturulmuştur.       
 
 Komisyonun sekreteryası, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
                 
2)      İlçe ve yerel yönetimler Etik Komisyonları  
İlçe ve yerel yönetimler bünyesinde oluşturulan etik komisyonları güncellenmiştir.
 
 
II. FAALİYETLERE  İLİŞKİN  BİLGİLER
 
 1. Etik Sözleşmesi
 Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni göreve başlayan personele Etik Sözleşmesi  imzalatılmış ve  Etik konusunda bilgilendirilmiştir.
                                                          
2)Eğitim Faaliyetleri
2016 yılı içerisinde eğitim faaliyetleri devam etmiştir.  Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler bünyesinde oluşturulan etik komisyonları tarafından kurum personeline  muhtelif tarihlerde etik eğitimleri verilmiştir.
 
 
 
 1. 25-31 Mayıs Etik Haftası Etkinliği
 
 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan afişler 25-31
Mayıs Etik Haftası’nda halkın yoğun bulunduğu yerlere asılmıştır.
 • Okulların panolarına ve sınıf köşelerine günün anlam ve önemini belirten yazı ve şiirler ile etik ilkeleri asılmıştır.
 • Etik kültürünün öğrencilerimize yerleştirilmesi amacıyla, okullarımızda resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmalar düzenlenmiş ve yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilmiştir
 • Valiliğimiz personeli “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda bilgilendirilmiştir.
 
 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik ilkeleri ile ilgili bilinci artırmak amacıyla Müftülük tarafından çeşitli tarihlerde yapılan vaazlarda sözkonusu hususlara yer verilmiştir.
 
4)Web Sayfası
Aksaray Valiliği web sayfasında yeralan “ İl Etik Komisyonu” bölümü güncellenmiştir.